Jaarlijks verlof

Wij zijn gesloten vanaf maandag 19 juli 2021 tot maandag 9 augustus 2021

Marem wenst u een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

Profiteer nog tot 30 november van 15% korting op laswerken en herstellingen!

Profiteer nu nog van 15% korting, deze actie loopt af op 30 november!

Laswerken en alle herstellingen op:

  • laadbakken voor wielladers; bv: vervangen messen, …
  • graafbakken voor graafmachines; bv: vervangen messen, snelwisseloren, aanpassingen, …
  • snelwissels
  • sorteergrijpers
  • crushers

Genteresseerd? Neem dan zeker verder contact met ons op!

Vervanging aan de gang!

Vervangen van rijwerk graafmachine

Wij blijven open!

Wij blijven open!

Enkele maatregelen:

 1. Draag steeds een mondmasker,
 2. Meld je altijd eerst aan
 3. Ontsmet je handen bij het binnenkomen
 4. Ben je ziek? gelieve dan niet langs te komen
 5. Bij vragen, geef ons een seintje

Blijf gezond en bedankt voor jullie begrip en medewerking!

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden MAREM BVBA

 

Alle overeenkomsten afgesloten door MAREM BVBA zijn onderworpen aan de hierna beschreven voorwaarden bijhoudens schriftelijke afwijkingen.De rechtsverhouding tussen MAREM BVBA en de klant wordt uitsluitend en integraal geregeld door onderhavige bijzondere en algemene voorwaarden en de facturen, met uitsluiting van alle andere bepalingen, voorwaarden, mededelingen of documenten zoals de algemene voorwaarden van de klant, folders, illustraties of technische kenmerken, behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of wettelijke bepaling

Artikel 1 : Offerten

Elke bestelling van de klant is bindend voor de klant en kan door de klant niet geannuleerd of ingetrokken worden tenzij mits schriftelijk akkoord van MAREM BVBA.

Artikel 2 : Levering

De leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel vermeld en vormen geen resultaatsverbintenis in hoofde van MAREM BVBA. Een vertraging wijst niet op een wanprestatie van MAREM BVBA.Bij elke contractuele wanprestatie van de klant, hoe gering ook, onder meer indien de klant de betalingsvoorwaarden niet naleeft of binnen de 10 dagen na de kennisgeving dat het materieel ter beschikking is, dit niet afhaalt, kan MAREM BVBA hetzij de verdere uitvoering van het contract vorderen, hetzij de overeenkomst per aangetekend schrijven van rechtswege ontbinden en een schadevergoeding vorderen van rechtswege begroot op 30 % van het totale bedrag van de bestelling meer de eventuele andere geleden schade en onder voorbehoud van hogere werkelijk geleden schade.De uitvoering van de overeenkomst is ingeval van overmacht geschorst tot op het ogenblik dat de overmacht ophoudt te bestaan.Indien de overmacht toestand definitief is, wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn.

Artikel 3 : Aanvaarding van het materieel Verzekering

De klant heeft de verplichting het door hem gekochte materieel goed te onderzoeken of goed te laten onderzoeken op het ogenblik van de levering, zodat hij op de hoogte is van de staat van het door hem gekochte materieel en hij nadien geen enkele klacht meer kan richten aan MAREM BVBA mbt de staat van het gekochte materieel.. Het materieel wordt door de klant aanvaard in de staat waarin het zich bevond op het ogenblik van levering en MAREM BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele zichtbare en /of verborgen gebreken die de klant na de levering zou ontdekken.In ieder geval dient elke reclamatie schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan MAREM BVBA binnen de 5 dagen na ontvangst van het materieel.Door de aanvaarding van de levering wordt het materieel geacht conform de bestelling en in goede staat te zijn en zal geen enkele klacht betreffende zichtbare of verborgen gebreken nog aanvaard worden door MAREM BVBA. Het gebruik van het materieel staat gelijk aan aanvaarding.De verzekering van het materieel vanaf de plaats van levering tot aan de bestemming is niet in onze prijzen inbegrepen. Verzendingen geschieden op kosten, risicos en gevaar van de klant en alle mogelijke risicos waaraan de verkochte goederen zijn blootgesteld vanaf de levering en namelijk tijdens het vervoer zijn steeds ten laste van de klant.

Artikel 4 : Waarborgen

In geen geval kan de vaststelling van het bestaan van een gebrek, aanleiding zijn tot betaling van enige schadevergoeding door MAREM BVBA , uit welke hoofde ook, noch verleent zij de klant het recht de betaling van de prijs uit te stellen.De klant doet expliciet afstand van ieder verhaal lastens MAREM BVBA en de klant verklaart zichzelf uitsluitend verantwoordelijk voor ieder ongeval dat zich zou voordoen als gevolg van een defect in de machine en voor alle andere onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen lijden.

Artikel 5: Betaling

Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel van MAREM BVBA , die geen afstand doet van dit recht door een wisselbrief te trekken op de koper, zijn accepten of beloften, of iedere andere wijze van betaling te aanvaarden en brengen bij gebreke aan tijdige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een intrest op ten belopen van 1 % per maand, van de faktuurdatum.

Ingeval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden ten belope van 15% op het totaal vervallen gedeelte van de schuld, met een minimum van 50 Euro , ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding.Bij betaling in termijnen zijn de overeengekomen termijnbetalingen onderworpen aan dezelfde voorwaarden als voornoemd.Indien de betaling van 1 termijn niet gebeurde, wordt bovendien het resterend faktuursaldo, zonder ingebrekestelling, onmiddellijk en volledig opeisbaar.In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een factuur heeft de vennootschap het recht het materieel in bewaring te houden ter waarborg van de betaling van de door de klant verschuldigde sommen, dit geldt ook voor ander materieel dan het materieel waarop de factuur betrekking heeft.De koper kan zich in geen geval beroepen op vertraging in de uitvoering van een bestelling om zich aan de betaling te onttrekken.Indien de verkoop afgesloten wordt onder de opschortende voorwaarde van het toekennen van een financiering tot betaling van de koopsom, dient de klant aan de vennootschap binnen de 30 dagen na bestelling het bewijs bij te brengen van de weigering van de financiering door ten minste 2 bankinstellingen om ontslagen te zijn van zijn verbintenissen t.o.v. MAREM BVBA. Zo deze 30 dagen overschreden worden is art.2.. van toepassing

Artikel 6:Voorbehoud van eigendom en ontbinding van de verkoop

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte machines en al hun toebehoren uitsluitend eigendom blijven van de vennootschap zolang de klant al zijn verplichtingen niet volledig heeft uigevoerd en namelijk zolang de verkoopprijs niet volledig betaald is, met inbegrip van de nalatigheidintresten en gebeurlijke schadevergoeding.Zolang de koopprijs niet volledig betaald werd, mag de klant het materieel niet vervreemden, verder verkopen, of in pand geven aan een derde, hetzij er om het even welke andere wijze over beschikken.Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet naleeft, kan de vennootschap bij aangetekende ingebrekestelling het koopcontract ontbinden en heeft zij het recht het materieel, de machines en hun toebehoren terug te nemen, ongeacht waar ze zich bevinden, dit alles op kosten van de klant, meer een schadevergoeding zoals voorzien in art.2. Goederen van MAREM BVBA waarvan de klant (nog) geen eigenaar is kunnen niet dienen tot zekerheid of voorrecht van diens schulden. De klant verbindt er zich toe de eigenaar van het pand waarin deze goederen zich bevinden vr de installatie van het materiaal ervan in kennis te brengen. Dezelfde kennisgeving dient te gebeuren aan de houder van een pand op de handelszaak en aan iedere derde die beslag legt op het gehuurde materiaal. In dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe MAREM BVBA hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en een kopie te bezorgen van de aanmaning of betekening

Artikel 7: Bevoegde rechtbank

De rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten. MAREM BVBA kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

Artikel 8: Toepasselijk recht

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige rechtsverhouding tussen MAREM BVBA en de klant

 

 

 

Privacyverklaring

Voor het raadplegen van onze privacyverklaring, klik op onderstaande link:

Privacyverklaring nl

MAREM WORDT 15 JAAR!

collage

Fijne feestdagen!!

holiday-background-3

te koop

tweedehandse-snelwissel-nl

winteronderhoud

winteronderhoud-nl

KOFFERBAKKEN TE KOOP!

kofferbak nl

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

onderhoud nl

Deze pagina werd op 13/07/2021 geupdated.